SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.2.09

Sociální sítě z trochu jiného úhlu pohledu

Na webu jsem našel pdf soubor obsahující přednášku Jiřího Jelínka ( VŠE v Praze ) na konferenci INFORUM 2008, na téma "Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW".
Cituji z textu, který je k nalezení na níže uvedené adrese.
"Sociální sítě a jejich detekce a tvorba patří k velmi aktuálním tématům současnosti. Jejich praktické uţití je velmi rozmanité, jednou z mnoha možností je i identifikace významných jedinců a především úzce spolupracujících odborných týmů v různých oblastech vědy a výzkumu.
Pro odhalení tématické sociální sítě je potřeba získat dostatek vstupních dat, přičemţ jako ideální a obsáhlý zdroj se zde nabízí WWW. Efektivní vyuţití informací dostupných na WWW však není zcela jednoduché. Jiţ identifikace vlastních jmen osob je dosti komplikovaná. Podobně obtíţné je
jednoznačně identifikovat osoby a vyhledat jejich vzájemné vazby či vztahy, na základě kterých pak lze vytvořit příslušnou sociální síť. Pouţitelnost získaných výstupů je však značná. Mohly by výrazně pomoci při orientaci "kdo je kdo" v dané oblasti a při odborné práci by umoţnily soustředit se na informace "od pramene".
V rámci příspěvku je prezentován jak současný stav v oblasti detekce tématických sociálních sítí, tak zejména postupy identifikace těchto sítí s vyuţitím analýzy výstupů webových vyhledávacích systémů. Hlavním cílem je ukázat metody prakticky pouţitelné pro pokud moţno automatickou identifikaci a následnou vizualizaci odborných vazeb mezi jednotlivci. Kromě výše uvedených metod je prezentováno i z nich vycházející praktické řešení a výsledky získané jeho testováním v praxi.
Text najdete na adrese:
http://www.inforum.sk/pdf/2008/jelinek-jiri-cze.pdf